ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Ερασιτέχνης

ΠΑΕ-Ερασιτέχνης-Δήμος-Τράπεζες: Οι συμβάσεις για το γήπεδο του Βοτανικού

Στη δημοσιότητα και στη διάθεση του κοινού, έδωσε ο Δήμος Αθηναίων όλες τις συμβάσεις ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη, που αφορούν τη Διπλή Ανάπλαση και το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό.

ΠΑΕ-Ερασιτέχνης-Δήμος-Τράπεζες: Οι συμβάσεις για το γήπεδο του Βοτανικού

Διαβάστε ολόκληρες τις συμβάσεις που προέκυψαν μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό-ΠΑΕ Παναθηναϊκός-Δήμο Αθηναίων και τράπεζες.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

(άρ. 45 και 60 του ν. 4809/2021)

Στην Αθήνα, σήμερα την ………..μεταξύ:

αφενός:

Α) του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Δήμος Αθηναίων» (εφεξής καλούμενου χάριν συντομίας «Δ.Α.») που εδρεύει στην Αθήνα (Λιοσίων 22, ΤΚ 10438), νόμιμα εκπροσωπούμενου από τον Δήμαρχο Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη, με ΑΦΜ 090025537 της ΔΟΥ ΙΑ΄ Αθηνών.

Στις 10 Ιουνίου η συζήτηση για τη Διπλή Ανάπλαση
Στις 10 Ιουνίου η συζήτηση για τη Διπλή Ανάπλαση 336 ΠΡΟΒΟΛΕΣ

αφετέρου:

Β)του ερασιτεχνικού αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (Π.Α.Ο)» (εφεξής καλούμενου «Π.Α.Ο.»), νόμιμα εκπροσωπούμενου από ………………………………….…, δυνάμει της από ……….. απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου, το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, οδός Παράσχου 143, με ΑΦΜ … και ΔΟΥ…

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

 1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ
  1. Με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3481/2006, του άρθρου 23 του ν. 3983/2011 και του άρθρου τρίτου του ν. 4117/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Πολιτεία επεδίωξε μια μεγάλη χωροταξική και πολεοδομική παρέμβαση με τη δημιουργία δύο υπερτοπικών – μητροπολιτικών πόλων αναψυχής, αθλητισμού, πολιτιστικών και άλλων συμπληρωματικών λειτουργιών σε δύο περιοχές που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αθηναίων.
  2. Με το από 14.5.2013 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ. Α.Α.Π αρ. φύλλου 161) εγκρίθηκε η «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και το Πρόγράμμα της Διπλής Ανάπλασης των περιοχών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και του Βοτανικού του Δήμου Αθηναίων (εφεξής «Π.Δ. Διπλής Ανάπλασης ») και ορίσθηκαν οι κατευθύνσεις και οι φορείς υλοποίησης του. Ειδικότερα καθορίστηκε ότι το Πρόγραμμα της Διπλής Ανάπλασης αφορά στην ανάπλαση α) του Ο.Τ. 22 της περιοχής 69 του Δήμου Αθηναίων επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας (εφεξής η «Περιοχή Ανάπλασης Ι») και β) του ενοποιημένου Ο.Τ. 45−46−50 (Τομέας Ανάπλασης Α΄) και του Ο.Τ. 45α (Τομέας Ανάπλασης Β΄) της Πολεοδομικής Ενότητας Ελαιώνα του Δήμου Αθηναίων (εφεξής η «Περιοχή Ανάπλασης ΙΙ»). Οι Περιοχές Ανάπλασης εμφαίνονται σε τοπογραφικά διαγράμματα σε φωτοσμίκρυνση, τα οποία συνοδεύουν το ως άνω ΠΔ και έχουν επίσης δημοσιευθεί στο ίδιο ΦΕΚ.
  3. Το Πρόγραμμα της Διπλής Ανάπλασης προβλέπει μεταξύ άλλων:
   1. Ως προς την Περιοχή Ανάπλασης Ι την απομάκρυνση των αθλητικών εγκαταστάσεων (γηπέδου ποδοσφαίρου κλπ) του Π.Α.Ο και την μετατροπή της έκτασης σε υπερτοπικό πόλο πρασίνου και αναψυχής, όπου θα κατασκευασθούν: α) ένα (1) αθλητικό μουσείο-εντευκτήριο, χώρος αναψυχής και εστίασης 680 τμ β) ένας (1) υπόγειος χώρος στάθμευσης και γ) έργα φύτευσης, διαμόρφωσης χαμηλού και υψηλού πρασίνου, κυκλοφορίας πεζών κλπ.
   2. Ως προς την Περιοχή Ανάπλασης ΙΙ – Τομέας Ανάπλασης Α’ α) ένα (1) γήπεδο ποδοσφαίρου έως 40.000 θέσεων, διεθνών προδιαγραφών FIFA / UEFA 4 αστέρων (εφεξής: «Γήπεδο»), β) αθλητικές εγκαταστάσεις για τον Π.Α.Ο. εκτάσεως 7.500 τμ. (συμπεριλαμβανομένων χώρων εστίασης, κυλικείων ή άλλων χώρων εμπορικής χρήσεως καθώς και 125 θέσεων στάθμευσης στους υπόγειους χώρους των εγκαταστάσεων) και μία (1) ανοιχτή αθλητική πισίνα ολυμπιακών διαστάσεων (εφεξής: «Αθλητικές Εγκαταστάσεις Π.Α.Ο», γ) αθλητικές εγκαταστάσεις του Δ.Α. μέγιστης επιτρεπόμενης δόμησης έως 4.800 τ.μ. (εφεξής: «Αθλητικές Εγκαταστάσεις Δ.Α.» και δ) Έργα διαμορφώσεων, πρασίνου, κυκλοφορίας πεζών, εσωτερικού δικτύου, δικτύων υποδομών κλπ. (εφεξής: «Έργα Υποδομών Περιοχής Ανάπλασης ΙΙ Α’»). (Τα ανωτέρω υπό (α), (β) και (γ) θα καλούνται εφεξής από κοινού: «Αθλητικό Κέντρο Βοτανικού»).
  4. Ο Δ.Α. έχει σύμφωνα με το ως άνω ΠΔ την γενική ευθύνη και τον συντονισμό του Προγράμματος για την Περιοχή Ανάπλασης Ι και την Περιοχή Ανάπλασης ΙΙ.
  5. Στις 20 Νοεμβρίου 2020 υπεγράφη Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ: α) του Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Ανάπτυξης, β) του Δήμου, γ) του Π.Α.Ο. δ) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΕΠ ΕΛΑΙΩΝΑ Α.Ε.» (εφεξής καλούμενη «ΑΕΠ ΕΛΑΙΩΝΑ») ε) της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «Π.Α.Ο. Π.Α.Ε.» (εφεξής καλούμενη «ΠΑΕ ΠΑΟ»), (εφεξής καλούμενο το «Μνημόνιο»). Με το Μνημόνιο τα συμβαλλόμενα εκεί μέρη όρισαν τις βασικές δεσμεύσεις του καθενός, τους ρόλους και τις ιδιότητες του καθενός, όπως αυτά θα εξειδικευτούν σε επιμέρους συμβάσεις που πρέπει να υπογραφούν. Μεταξύ άλλων συμφωνήθηκε στο άρθρο 6 παρ. 5 ότι ο Π.Α.Ο. θα έχει στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις Α.Ο ίδια δικαιώματα με αυτά που έχει σήμερα στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Περιοχής Ανάπλασης Ι, ενώ στην παρ. 7 του ίδιου άρθρου συμφωνήθηκε επίσης ότι στον Π.Α.Ο θα παραχωρηθούν άνευ ανταλλάγματος τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις επί των αθλητικών λειτουργιών και δραστηριοτήτων του Γηπέδου. Ακολούθως το Μνημόνιο τροποποιήθηκε στις 29.6.2021 και στις 29.9.2021
  6. Με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4809/2021 (Α΄102), όπως ισχύει σήμερα, μεταξύ άλλων προβλέπεται:
   1. η δυνατότητα του Δ.Α. να παραχωρήσει στον Π.Α.Ο. τη χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων και λειτουργιών του Γηπέδου για χρονικό διάστημα ενενήντα εννέα (99) ετών με σύμβαση που θα καταρτισθεί μεταξύ τους και όπου θα προβλέπονται οι ειδικότεροι όροι της παραχώρησης.
   2. ότι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στη σύμβαση παραχώρησης των αθλητικών λειτουργιών του Γηπέδου, μπορούν να εκχωρηθούν από τον Π.Α.Ο. στην ΠΑΕ ΠΑΟ για την εκτέλεση των καταστατικών σκοπών της και τη χρήση του Γηπέδου ως έδρας της ομάδας της για όλους τους φιλικούς και επίσημους αγώνες της, στο πλαίσιο συμμετοχής της στις εθνικές και διεθνείς διοργανώσεις.
   3. ότι σε συνδυασμό και με τα άρθρα 67 Ν.2725/99 και 9 Ν.423/1976 ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί των εσόδων από τα εισιτήρια θα καταβάλλεται στον Π.Α.Ο. για σαράντα εννέα (49) έτη και -σε περίπτωση που το ως άνω χρονικό διάστημα δεν παραταθεί µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμοδίου για τον αθλητισμό Υπουργού- εν συνεχεία το ως άνω ποσοστό θα αποδίδεται στον Δ.Α.
   4. ότι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί των εσόδων από την εκμετάλλευση των διαφημιστικών χώρων του Γηπέδου θα καταβάλλεται στο Π.Α.Ο. για σαράντα εννέα (49) έτη και -σε περίπτωση που το ως άνω χρονικό διάστημα δεν παραταθεί µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμοδίου για τον αθλητισμό Υπουργού- εν συνεχεία το ως άνω ποσοστό θα αποδίδεται στον Δ.Α.
   5. ότι τα παραπάνω ποσοστά επί των εσόδων από εισιτήρια και την εκμετάλλευση των διαφημιστικών χώρων του Γηπέδου, προορίζονται «για την εξυπηρέτηση των εξόδων συντήρησης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων», για χρονικό διάστημα σαράντα εννέα (49) ετών από την έναρξη της παραχώρησης σε αυτό, λόγω της απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων του Π.Α.Ο. από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας με σκοπό την εφαρμογή του προγράμματος Διπλής Ανάπλασης και τη δημιουργία υπερτοπικού πόλου πρασίνου.
  7. Δεδομένου του μεγέθους και των ωφελειών του Προγράμματος της Διπλής Ανάπλασης και του πλήθους των εμπλεκόμενων φορέων για την υλοποίηση του προγράμματος αυτού και μάλιστα στην πλήρη ανάπτυξη του, τόσο η προκείμενη συμφωνία όσο και το σύνολο των νομοθετικών και λοιπών συμβατικών διατάξεων που αφορούν τη Διπλή Ανάπλαση θα κοινοποιηθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δυνάμει των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ε.Ε..
  8. Σε εκτέλεση των προβλεπόμενων στο Μνημόνιο και την κείμενη νομοθεσία για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών, σήμερα με το παρόν, ο Δ.Α. και ο Π.Α.Ο. επιβεβαιώνουν εκ νέου ότι ο Π.Α.Ο. θα έχει στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις Π.Α.Ο και στο Γήπεδο τα ίδια δικαιώματα με αυτά που έχει σήμερα στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Περιοχής Ανάπλασης Ι (δηλαδή στο γήπεδο «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ») με την επιφύλαξη των ειδικώς συμφωνούμενων με την παρούσα σύμβαση. Ειδικότερα συμφωνούνται τα ακόλουθα:
 2. ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΙΙ- Τομέας Ανάπλασης Α΄ (ΣΤΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟ):
  1. «Γήπεδο» (ποδοσφαίρου έως 40.000 θέσεων διεθνών προδιαγραφών FIFA/UEFA 4 αστέρων).
   1. Ο Δ.Α. αναλαμβάνει την ευθύνη και τις διαδικασίες υλοποίησής του νέου Γηπέδου που θα κατασκευασθεί. Ειδικότερα, ο Δ.Α. θα εξασφαλίσει την χρηματοδότηση, θα συμβάλλει στην έκδοση των αναγκαίων αδειών και εγκρίσεων, και εν συνέχεια θα προβεί στη δημοπράτηση του έργου με την προβλεπόμενη στο άρθρο 50 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, διαδικασία. Η κατασκευή του Γηπέδου εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος 36 μηνών από την κατακύρωση στον ανάδοχο. Η δημοπράτηση του Γηπέδου θα περιλαμβάνει την εκπόνηση ή και ωρίμανση τυχόν απαιτούμενων νέων μελετών, την αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας, τις εργασίες πολιτικού μηχανικού και τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, και τον εξοπλισμό του Γηπέδου, όπως περιγράφεται στις μελέτες της Π.Α.Ε. Π.Α.Ο., ώστε να είναι έως 40.000 θέσεων και να πληροί τις προδιαγραφές FIFA / UEFA 4 αστέρων με κύριους και βοηθητικούς χώρους (π.χ. αποδυτήρια ομάδων, χώροι διαιτητών, ιατρείο, χώροι εκγύμνασης, φυσικοθεραπευτήρια, δωμάτιο αντιντόπινγκ-κοντρόλ, εγκαταστάσεις Μ.Μ.Ε., κυλικεία και χώροι εστίασης, γραφεία διοίκησης, χώροι στάθμευσης κλπ).
   2. Ο Δ.Α. παραχωρεί υπό τον όρο της παρ. 10.2 του παρόντος στον Π.Α.Ο. την χρήση του Γηπέδου που θα ανεγερθεί με όλα τα συστατικά και παραρτήματα του και όλα τα δικαιώματα χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων εντός αυτού για 99 χρόνια από την ολοκλήρωση της κατασκευής του.
   3. Η παραχώρηση αυτή του Δ.Α. προς τον Π.Α.Ο. δεν περιλαμβάνει τις εμπορικές χρήσεις του Γηπέδου και το δικαίωμα ονοματοδοσίας του. Όλοι οι χώροι εντός του Γηπέδου, που με βάση τη μελέτη και την άδεια οικοδομής του θα κατασκευαστούν για να υποδεχθούν εμπορικές χρήσεις, όπως ενδεικτικά εστιατόρια, κυλικεία, σουίτες και οποιοσδήποτε άλλος χώρος αναψυχής ή διημέρευσης που δεν φιλοξενεί αθλητικές δραστηριότητες ή καθίσματα σε κερκίδες για την παρακολούθηση αυτών, παραμένουν στην κατοχή και εκμετάλλευση του Δ.Α. Διευκρινίζεται ότι η διενέργεια πολιτιστικών εκδηλώσεων (πχ. συναυλίες) εντός του Γηπέδου, εξαιρείται της προκείμενης παραχώρησης προς τον Π.Α.Ο.
   4. Ο Π.Α.Ο. αναλαμβάνει με το παρόν την υποχρέωση έναντι του Δ.Α. να μεριμνά για την συντήρηση του Γηπέδου, όπως αυτή θα εξειδικευτεί κατά το χρόνο έναρξης της παραχώρησης. Στην περίπτωση που ο Π.Α.Ο. -σύμφωνα με τα προβλεπόμενα υπό 1.6.2 ανωτέρω- παραχωρήσει την χρήση του Γηπέδου στην Π.Α.Ε. Π.Α.Ο., η τελευταία θα πρέπει διά της σχετικής μεταξύ Π.Α.Ο. και Π.Α.Ε. Π.Α.Ο. συμφωνίας να αναλάβει την υποχρέωση για συντήρηση του Γηπέδου.
   5. Λαμβανομένης υπόψη της παραχώρησης του Γηπέδου στον Π.Α.Ο., κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, αυτός δύναται να παρακολουθεί δια τεχνικού συμβούλου την διαδικασία εκπόνησης των μελετών, ώστε αυτές να είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές που έχει θέσει, καθώς και να διατηρεί γραφείο στο εργοτάξιο καθ’ όλη τη διάρκεια της κατασκευής του, ώστε να παρακολουθεί την εφαρμογή της μελέτης. Το δικαίωμα του αυτό δύναται ο Π.Α.Ο. να το εκχωρήσει περαιτέρω στην Π.Α.Ε. Π.Α.Ο., ώστε εκείνη ως τελικός χρήστης των αθλητικών λειτουργιών του γηπέδου να ορίσει τεχνικό σύμβουλο της επιλογής της που θα παρακολουθεί τόσο την εκπόνηση των μελετών όσο και όλα τα στάδια κατασκευής του Γηπέδου καθώς και να έχει εκπρόσωπο της στο εργοτάξιο.
  2. «Αθλητικές Εγκαταστάσεις Π.Α.Ο» (7.500 τμ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο από 14.5.2013 Προεδρικό Διάταγμα).
   1. Οι μελέτες για τα έργα αυτά θα εκπονηθούν με επιμέλεια και δαπάνες της ΑΕΠ ΕΛΑΙΩΝΑ. Οι προδιαγραφές των αθλητικών εγκαταστάσεων θα συμφωνηθούν μεταξύ Δ.Α., Π.Α.Ο. και ΑΕΠ ΕΛΑΙΩΝΑ και θα αποτελέσουν παράρτημα στη σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ αυτών.
   2. Ο Δήμος Αθηναίων παραχωρεί στον Π.Α.Ο. την χρήση της οικείας έκτασης καθώς και των εγκαταστάσεων και λοιπών χώρων που θα ανεγερθούν εκεί για 99 χρόνια από την ολοκλήρωση της κατασκευής τους καθώς και το δικαίωμα ονοματοδοσίας αυτών. Η ονοματοδοσία των εγκαταστάσεων αυτών θα πρέπει να είναι μη ανταγωνιστική από εμπορικής απόψεως με την ονοματοδοσία του Γηπέδου.
   3. Ο Π.Α.Ο. αναλαμβάνει δια του παρόντος την υποχρέωση να συντηρεί όλες τις Αθλητικές Εγκαταστάσεις Π.Α.Ο καθ’ όλη τη διάρκεια της παραχώρησης και να τις διατηρεί πλήρως λειτουργικές.
   4. Ειδικότερα θέματα για τη χρήση και την λειτουργία των Αθλητικών Εγκαταστάσεων Π.Α.Ο., θα συμφωνηθούν κατά την έκδοση του Κανονισμού Λειτουργίας του Αθλητικού Κέντρου Βοτανικού.
 3. ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Ι (ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ)
  1. Κατεδάφιση υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων
   1. Μετά την ολοκλήρωση κατασκευής του Γηπέδου και των Αθλητικών Εγκαταστάσεων Π.Α.Ο. και την έναρξη της λειτουργικής χρήσης τους, ο Π.Α.Ο. αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποχωρήσει από τους χώρους της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και να παραδώσει την κατοχή αυτών στον Δ.Α.
   2. Ο Π.Α.Ο. θα παραιτηθεί από το δικαίωμα επί του γηπέδου του Παναθηναϊκού της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με την παράδοση του (υπό 2.1.) Γηπέδου και την παράδοση σε αυτόν των απαιτούμενων χώρων για την εγκατάσταση των τμημάτων του στις (υπό 2.2.) Αθλητικές Εγκαταστάσεις Π.Α.Ο.
   3. Ειδικότερα ο Π.Α.Ο. εντός τριάντα (30) ημερών από την παράδοση σε αυτόν: α) του (υπό 2.1.) Γηπέδου και β) των απαιτούμενων χώρων για την εγκατάσταση όλων των τμημάτων του στις (υπό 2.2.) Αθλητικές Εγκαταστάσεις Π.Α.Ο., θα παραδώσει στον Δ.Α. το γήπεδο επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και τον περιβάλλοντα χώρο αυτού. Σχετικώς θα υπογραφεί πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής μεταξύ του Δήμου και του Π.Α.Ο. και ο τελευταίος ήδη από τώρα αποδέχεται και αναγνωρίζει ότι με την παραλαβή των νέων εγκαταστάσεων στο Βοτανικό – όπως περιγράφονται ανωτέρω υπό 2.1. και 2.2. – ουδέν δικαίωμα διατηρεί στην έκταση επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, πλην αυτών που συμφωνούνται με το παρόν.
   4. Το γήπεδο του Παναθηναϊκού της Λεωφόρου Αλεξάνδρας θα παραδοθεί από τον Π.Α.Ο. αφού θα έχουν αφαιρεθεί όλα τα έπιπλα, συσκευές, όργανα γυμναστικής κυριότητας του. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Δήμος θα έχει το δικαίωμα να τα απομακρύνει χωρίς άλλη ειδοποίηση του Π.Α.Ο. και να τον επιβαρύνει με τα έξοδα για την απομάκρυνσή τους.
   5. Ο Δ.Α. είναι υπεύθυνος για την έκδοση των αδειών για τις μελέτες και για τις δαπάνες προκειμένου να προβεί στην κατεδάφιση των ανωτέρω. Όπως ρητά προβλέπεται στο Π.Δ. Διπλής Ανάπλασης (Άρθρο 7 παράγραφος στ.), η υπό 3.1. κατεδάφιση θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των Αθλητικών Εγκαταστάσεων Π.Α.Ο. και του Γηπέδου.
  2. Αθλητικό μουσείο-εντευκτήριο, χώρος αναψυχής και εστίασης 680 τμ. για τον Π.Α.Ο.
   1. Ο Δ.Α. αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρηματοδοτήσει με πόρους ίδιους ή άλλους (σε κάθε περίπτωση χωρίς καμία επιβάρυνση του Π.Α.Ο.) την μελέτη, την έκδοση των αδειών και την κατασκευή του μουσείου, του εντευκτηρίου καθώς και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου κατόπιν συνεννόησης με τον Π.Α.Ο.
   2. Μετά την αποπεράτωση του έργου ανάπλασης του χώρου του γηπέδου της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με τη δημιουργία χώρων πρασίνου, αναψυχής και πολιτιστικών δράσεων, θα παραχωρηθεί κατά χρήση και εκμετάλλευση στον Π.Α.Ο. από τον Δ.Α. ο χώρος που προβλέπεται στην παρούσα, ο οποίος θα λειτουργεί ως μουσείο με εκθέματα σχετικά με την ιστορία του Παναθηναϊκού και ως εντευκτήριο του Ομίλου, με ευθύνη και δαπάνες του Π.Α.Ο.
   3. Ως προς τη διάρκεια του δικαιώματος χρήσης του χώρου αυτού ισχύουν τα ανωτέρω συμφωνηθέντα υπό 2.1.2 και 2.2.2.
   4. Ο Π.Α.Ο. θα χρησιμοποιεί με επιμέλεια τον παραχωρούμενο σε αυτόν μουσειακό χώρο και εντευκτήριο, θα τον διατηρεί σε καλή κατάσταση και θα είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση, καθαριότητα και φύλαξή του, υποχρεούμενος να καταβάλλει και όλες τις απαραίτητες δαπάνες για τη συντήρηση και χρήση του και να απασχολεί το κατάλληλο προσωπικό.
   5. Ο Π.Α.Ο. είναι υπεύθυνος για τις ζημίες και φθορές που τυχόν προκληθούν στον παραχωρούμενο χώρο πέραν όσων οφείλονται στη συνήθη χρήση από τους υπαλλήλους και συνεργάτες του αλλά και από επισκέπτες του χώρου και οφείλει να αποκαταστήσει αυτές χωρίς καθυστέρηση και με δικές του δαπάνες.
   6. Ο Π.Α.Ο. δεν έχει δικαίωμα περαιτέρω παραχώρησης της χρήσης του μουσειακού χώρου και εντευκτηρίου σε τρίτα πρόσωπα, παρά μόνο της εκμετάλλευσης των επιμέρους λειτουργιών αυτών (π.χ. καντίνα, εστιατόριο).
   7. Ο Π.Α.Ο. έχει δικαίωμα να κάνει χρήση του παραχωρούμενου χώρου μόνο ως μουσείου και εντευκτηρίου του αθλητικού ομίλου. Διαφορετική χρήση του χώρου χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του Δ.Α. απαγορεύεται.
   8. Σε περίπτωση κατασκευής υπόγειου χώρου στάθμευσης, ο Δ.Α. θα υποχρεούται να παραχωρήσει στον Π.Α.Ο. για 99 χρόνια άνευ ανταλλάγματος το δικαίωμα χρήσης δεκαπέντε (15) υπόγειων θέσεων στάθμευσης, προκειμένου ο Π.Α.Ο. να τις χρησιμοποιεί είτε για την κάλυψη των αναγκών της διοίκησης και των υπαλλήλων του είτε να τις παραχωρεί περαιτέρω κατά την απόλυτη επιλογή του είτε να τις εκμισθώνει σε τρίτους για να καλύπτει από τα έσοδα λειτουργικές του ανάγκες.
 4. Χρηματοδότηση – Φορείς υλοποίησης έργων
  1. Η υλοποίηση των ως άνω προβλεπόμενων μελετών και των κατασκευών και η χρηματοδότηση αυτών θα γίνει με ευθύνη και επιμέλεια όπως κατωτέρω κατά περίπτωση ορίζεται.
  2. Όσον αφορά το Γήπεδο:
   1. Η εκπόνηση όλων των αναγκαίων μελετών θα γίνει με επιμέλεια της Π.Α.Ε. Το κόστος έκδοσης ή/και αναθεώρησης των αδειών θα καλυφθεί από τον Δ.Α..
   2. Η κατασκευή θα χρηματοδοτηθεί με πόρους από το Δημόσιο Πρόγραμμα Επενδύσεων, οι οποίοι θα παρασχεθούν στο Δήμο Αθηναίων για τον σκοπό αυτό.
  3. Όσον αφορά τις Αθλητικές Εγκαταστάσεις Π.Α.Ο:
   1. Φορέας υλοποίησης του έργου και φορέας χρηματοδότησης θα είναι η ΑΕΠ ΕΛΑΙΩΝΑ. Η τελευταία θα αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις με σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ αυτής, του Δ.Α. και του Π.Α.Ο.
  4. Όσον αφορά την υπό 3.1. κατεδάφιση των υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων στην Λεωφ. Αλεξάνδρας:
   1. Η δαπάνη για την έκδοση των αναγκαίων αδειών θα καλυφθεί από την ΑΕΠ ΕΛΑΙΩΝΑ και η δαπάνη για τις εργασίες αυτές θα καλυφθεί από το Δ.Α..
  5. Όσον αφορά το υπό 3.2. Μουσείο και Εντευκτήριο:
   1. Η έκδοση των μελετών θα γίνει με μέριμνα και δαπάνες του Δ.Α. κατόπιν συνεννόησης με τον ΠΑΟ.
   2. Το κόστος κατασκευής θα καλυφθεί από τον Δ.Α.
  6. Ο Δ.Α. θα συνεργαστεί με τους αρμόδιους φορείς, ώστε τα Έργα Υποδομών Περιοχής Ανάπλασης ΙΙ Α’ να έχουν ολοκληρωθεί εγκαίρως και πάντως κατά τον χρόνο παράδοσης: α) του Γηπέδου και β) των Αθλητικών Εγκαταστάσεων Π.Α.Ο.
 5. Παραχώρηση χρήσης – όροι
  1. Ο Δ.Α. παραχωρεί στον Π.Α.Ο. τη χρήση των ως ανωτέρω περιγραφόμενων υπό 2.1., 2.2. και 3.2. γηπέδων ή και εγκαταστάσεων και κτισμάτων μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο αυτών, όπως οι εκτάσεις έχουν περιγράφει στο ΠΔ της Διπλής Ανάπλασης.
  2. Το ανωτέρω δικαίωμα χρήσης παρέχεται στον Π.Α.Ο. υπό την προϋπόθεση ότι θα εξακολουθεί να υφίσταται ως αθλητικός όμιλος και ότι θα κάνει χρήση των Αθλητικών Εγκαταστάσεων Π.Α.Ο. για την εξυπηρέτηση των αναγκών του ως αθλητικού ομίλου καθώς και του Γηπέδου εφόσον δεν το έχει παραχωρήσει περαιτέρω στην Π.Α.Ε. Π.Α.Ο. κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενα. Σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα αυτό δεν θα είναι λιγότερο από το δικαίωμα παραχώρησης χρήσης για 99 έτη, εφόσον παραμένει Αθλητικό Σωματείο.
  3. Με το παρόν συμφωνείται ότι ο Π.Α.Ο. ως παραχωρησιούχος αποκτά το δικαίωμα για την είσπραξη του 15% επί των εσόδων από τα εισιτήρια των αθλητικών γεγονότων που λαμβάνουν χώρα εντός του Γηπέδου, καθώς και για την είσπραξη του 15% των εσόδων από την εκμετάλλευση των διαφημιστικών χώρων του Γηπέδου για την εξυπηρέτηση των εξόδων συντήρησης και λειτουργίας των (υπό 2.1.) Αθλητικών Εγκαταστάσεων Π.Α.Ο, για χρονικό διάστηµα σαράντα εννέα (49) ετών από την έναρξη της παραχώρησης στον Π.Α.Ο. Το ως άνω χρονικό διάστημα των σαράντα εννέα (49) ετών δύναται να παρατείνεται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού.
  4. Με την παρούσα συμφωνείται ότι ο Π.Α.Ο. δύναται να παραχωρήσει το σύνολο των δικαιωμάτων του επί υπό 2.1. Γηπέδου στην Π.Α.Ε. Π.Α.Ο. για όσο χρόνο θα διαρκεί η παραχώρηση σε αυτόν της χρήσης των ανωτέρω χώρων, με τους εξής ειδικότερους μεταξύ άλλων όρους:
   1. Με το συμφωνητικό εκμίσθωσης ή υποπαραχώρησης από τον Π.Α.Ο. προς την Π.Α.Ε. Π.Α.Ο. ή και οποιονδήποτε τρίτο θα συμφωνείται η δυνατότητα χρήσης του Γηπέδου για τους σκοπούς των ερασιτεχνικών τμημάτων και ακαδημιών του Π.Α.Ο. κατά τις ημέρες που δεν διεξάγονται αγώνες επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Επίσης θα προβλέπεται και η δυνατότητα χρήσης του Γηπέδου από άλλα ερασιτεχνικά σωματεία της ευρύτερης περιοχής του Βοτανικού. Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις απαιτείται προηγούμενη έγκαιρη ενημέρωση της Π.Α.Ε. Π.Α.Ο., προκειμένου να χορηγήσει την συγκατάθεση της, την οποία δύναται να αρνηθεί αιτιολογημένα. Τέλος, συμφωνείται ότι το Γήπεδο μπορεί να χρησιμοποιείται για τους φιλικούς και επίσημους αγώνες των Εθνικών Ομάδων Ποδοσφαίρου Ανδρών και Γυναικών.
   2. Για την δυνατότητα ελέγχου εκ μέρους του Δ.Α. εάν στο συμφωνητικό εκμίσθωσης ή υποπαραχώρησης προβλέπονται τα ανωτέρω υπό 5.4., ο Π.Α.Ο. με το παρόν αναλαμβάνει την υποχρέωση έναντι του Δ.Α., όπως θέσει υπόψη του σχέδιο του συμφωνητικού προκειμένου να τύχει της έγγραφης εγκρίσεως του Δ.Α. την οποία ο Δ.Α. δεν θα μπορεί να αρνηθεί αναιτιολόγητα. Την ίδια υποχρέωση υπέχει ο Π.Α.Ο έναντι του Δ.Α. σε κάθε τροποποίηση της σύμβασης εκμίσθωσης ή υποπαραχώρησης.
 6. Δαπάνες, μεταρρυθμίσεις, φθορές παραχωρούμενων εγκαταστάσεων
  1. Ο Π.Α.Ο. θα χρησιμοποιεί με επιμέλεια τις παραχωρούμενες σε αυτόν αθλητικές εγκαταστάσεις, ήτοι το ως ανωτέρω υπό 2.1. Γήπεδο και τις υπό 2.2. Αθλητικές Εγκαταστάσεις Π.Α.Ο, θα τις διατηρεί σε καλή κατάσταση και θα μεριμνά για τη συντήρηση, καθαριότητα και φύλαξη αυτών, η δε σχετική δαπάνη θα καλύπτεται από τον ίδιο (σύμφωνα και με τα ειδικότερα προβλεπόμενα υπό παρ. 2.1.4 όσον αφορά το Γήπεδο). Οι σχετικές λεπτομέρειες θα ρυθμιστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού λειτουργίας του Αθλητικού Κέντρου Βοτανικού, ο οποίος θα συμφωνηθεί μεταξύ του Δ.Α. του Π.Α.Ο. και της Π.Α.Ε. Π.Α.Ο.
  2. Ο Π.Α.Ο. θα έχει το δικαίωμα να επιφέρει μεταβολές, προσθήκες ή μεταρρυθμίσεις στις παραχωρούμενες εγκαταστάσεις μόνο ύστερα από προηγούμενη έγγραφη ενημέρωση του Δ.Α.Ο Π.Α.Ο. έχει το δικαίωμα να εγκαταστήσει στις παραχωρούμενες αθλητικές εγκαταστάσεις όλα τα απαραίτητα για την εκγύμναση των αθλητών του μηχανήματα, εργαλεία, όργανα, τα οποία και θα παραμένουν στην ιδιοκτησία του.
  3. Ο Π.Α.Ο. είναι υπεύθυνος για τις ζημίες και φθορές που τυχόν προκληθούν στις παραχωρούμενες σε αυτόν εγκαταστάσεις και εκτάσεις από τους παράγοντες, υπαλλήλους, συνεργάτες, αθλητές, προπονητές και φιλάθλους του και γενικότερα από τρίτα πρόσωπα που χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις στο πλαίσιο αγώνων, διοργανώσεων, εκδηλώσεων και οφείλει να αποκαταστήσει αυτές χωρίς καθυστέρηση και με δικές του δαπάνες. Ο Π.Α.Ο. δεν θα ευθύνεται για φθορές που θα προκληθούν στις παραχωρούμενες εγκαταστάσεις και θα οφείλονται στη συνήθη χρήση.
 7. Συμμόρφωση με ισχύουσες διατάξεις
  1. Ο Π.Α.Ο. υποχρεούται να τηρεί απαρεγκλίτως όλες τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που αφορούν στη λειτουργία, καθαριότητα, υγιεινή κλπ. των παραχωρούμενων αθλητικών εγκαταστάσεων, εκτάσεων και του μουσειακού χώρου και θα ευθύνεται για οποιαδήποτε παραβίασή τους έναντι των αρμόδιων αρχών.
  2. Σε περίπτωση που επιβληθούν στο Δήμο πρόστιμα λόγω παραβίασης από τον Π.Α.Ο. των ανωτέρω διατάξεων, ο τελευταίος θα υποχρεούται να τους αποζημιώσει.
 8. ΛΗΞΗ παραχώρησης
  1. Μοναδικός λόγος πρόωρης λήξης της παραχώρησης των παραχωρούμενων αθλητικών εγκαταστάσεων στο Βοτανικό και του μουσειακού χώρου και εντευκτηρίου στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας πριν από την πάροδο του συμφωνηθέντος χρόνου παραχώρησης, είναι εάν ο Π.Α.Ο. διαλυθεί, τεθεί σε εκκαθάριση ή παύσει για οποιονδήποτε λόγο να ασκεί τον καταστατικό του σκοπό.
  2. Σε περίπτωση που ο Π.Α.Ο. δεν συμμορφώνεται παραβιάζοντας συστηματικά και κατ’ εξακολούθηση τους όρους του παρόντος, ο Δ.Α. υποχρεούται να απευθύνει στον Π.Α.Ο. δύο έγγραφες προειδοποιήσεις που θα δίνουν έκαστη χρόνο συμμόρφωσης ενός έτους. Εφόσον ο Π.Α.Ο. συνεχίζει και μετά την πάροδο των δύο ετών να μην συμμορφώνεται, ο Δ.Α. δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα, τα δε αποτελέσματα της καταγγελίας δεν θα επέρχονται παρά μόνο εφόσον εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση που θα αναγνωρίζει το βάσιμο της καταγγελίας.
 9. Απόδοση εγκαταστάσεων

Κατά την για οποιοδήποτε λόγο λύση της παρούσας σύμβασης, ο Π.Α.Ο. θα αποδίδει τις παραχωρούμενες εγκαταστάσεις και μουσειακό χώρο εντός 12 μηνών στον Δ.Α. έχοντας αποκαταστήσει οποιεσδήποτε ζημίες ή φθορές που δεν οφείλονται στη συνήθη χρήση και διαπιστώνονται από αρμόδιο μηχανικό του Τ.Ε.Ε., που υποδεικνύεται από κοινού από τον Π.Α.Ο. και τον Δ.Α..

 1. Έναρξη ισχύος της σύμβασης – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
  1. Η παρούσα σύμβαση θα δεσμεύει τους συμβαλλομένους αμέσως με την υπογραφή της.
  2. Ο χρόνος παραχώρησης του υπό 2.1. Γηπέδου, των (υπό 2.2.) Αθλητικών Εγκαταστάσεων Π.Α.Ο. καθώς και των υπό 3.2. εγκαταστάσεων για 99 έτη, εκκινεί κατά περίπτωση από την αντίστοιχη παράδοσή εκάστου εξ’ αυτού στον Π.Α.Ο. έτοιμου προς χρήση και την υπογραφή του αντίστοιχου πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής.
  3. Oι συμβαλλόμενοι συμφωνούν και αποδέχονται ως καθοριστικά, τα ακόλουθα χρονικά ορόσημα (εφεξής: «Κρίσιμα Χρονικά Ορόσημα»), η παρέλευση δε ως απράκτου οποιουδήποτε εξ’ αυτών γεννά δικαίωμα καταγγελίας, το οποίο δύναται να ασκηθεί από οποιοδήποτε μέρος έναντι του αντισυμβαλλόμενου του με την επίδοση έγγραφης γνωστοποίησης του εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών από την παρέλευση της κατά περίπτωση ημερομηνίας. Ειδικότερα τα κρίσιμα χρονικά ορόσημα είναι τα εξής:
   1. Εγκατάσταση αναδόχου στο έργο του Γηπέδου και έναρξη εργασιών εκ μέρους του: 31.12.2023
   2. Παράδοση του Γηπέδου από τον Δ.Α. στο Π.Α.Ο: 31.12.2026.
   3. Παράδοση των Αθλητικών Εγκαταστάσεων Π.Α.Ο στον Π.Α.Ο: 31.12.2024.
   4. Ολοκλήρωση όλων των Έργων Υποδομών της Περιοχής Ανάπλασης ΙΙ Α’: 31.12.2026.
  4. Οι συμβαλλόμενοι δεσμεύονται επίσης έως τις 30.9.2022 να οριστικοποιήσουν τον κατάλογο όλων των ενεργειών και των αναγκαίων υποδομών (περιβάλλων χώρος, δρόμοι) του Αθλητικού Κέντρου Βοτανικού.
  5. Σε περίπτωση ασκήσεως του δικαιώματος καταγγελίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν, η προκείμενη σύμβαση λύεται αζημίως.
 2. Κοινοποιήσεις
  1. Οι κοινοποιήσεις εγγράφων, ειδοποιήσεων, δικογράφων κλπ. θα γίνονται σε καθένα από τους συμβαλλομένους στα εξής πρόσωπα και διευθύνσεις:
  2. Για το Δήμο: Γραφείο Γενικού Γραμματέα, Λιοσίων 22, Αθήνα 10438.
  3. Για τον Π.Α.Ο.:……
 3. Διάφορα

12. 1. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι τυχόν θέματα που δεν άπτονται της παρούσας σύμβασης θα αποτελέσουν προϊόν καλοπροαίρετης διαπραγμάτευσης μεταξύ τους σε μεταγενέστερο χρόνο.

12. 2. Κάθε τροποποίηση της παρούσας θα γίνεται μόνο εγγράφως.

12. 3. Κάθε διαφορά που ενδεχομένως θα προκύψει από την ερμηνεία και εφαρμογή του παρόντος μεταξύ των συμβαλλομένων, θα επιλύεται από τα αρμόδια τακτικά Δικαστήρια της Αθήνας.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ

(άρ. 45 και 60 του ν. 4809/2021)

Στην Αθήνα, σήμερα την ……….. μεταξύ:

αφενός:

Α) του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Δήμος Αθηναίων» (εφεξής καλούμενου χάριν συντομίας «Δ.Α.») που εδρεύει στην Αθήνα (Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438), νόμιμα εκπροσωπούμενου από τον Δήμαρχο Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη, με ΑΦΜ 090025537 της ΔΟΥ ΙΑ΄ Αθηνών.

αφετέρου:

Β)της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «Π.Α.Ο. Π.Α.Ε.», που εδρεύει στο Δήμο Βριλησσίων Αττικής, Λεωφόρος Πεντέλης 3 & Πηλέως, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον ……………………………, καλούμενη εφεξής, χάριν συντομίας, «Π.Α.Ε. Π.Α.Ο.», με ΑΦΜ … και ΔΟΥ…συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

 1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ
  1. Με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3481/2006, του άρθρου 23 του ν. 3983/2011 και του άρθρου τρίτου του ν. 4117/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Πολιτεία επεδίωξε μια μεγάλη χωροταξική και πολεοδομική παρέμβαση με τη δημιουργία δύο υπερτοπικών – μητροπολιτικών πόλων αναψυχής, αθλητισμού, πολιτιστικών και άλλων συμπληρωματικών λειτουργιών σε δύο περιοχές που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δ.Α.
  2. Με το από 14.5.2013 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ. Α.Α.Π) εγκρίθηκε η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Προγράμματος της «ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ» καθορίσθηκαν οι κατευθύνσεις υλοποίησης του και ορίσθηκαν οι φορείς υλοποίησης του. Ειδικότερα καθορίστηκε ότι το Πρόγραμμα της Διπλής Ανάπλασης αφορά στην ανάπλαση α) του Ο.Τ. 22 της περιοχής 69 του Δ.Α. επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας (εφεξής η «Περιοχή Ανάπλασης Ι») και β) του ενοποιημένου Ο.Τ. 45−46−50 (Τομέας Ανάπλασης Α΄) και του Ο.Τ. 45α (Τομέας Ανάπλασης Β΄) της Πολεοδομικής Ενότητας Ελαιώνα του Δ.Α. (εφεξής η «Περιοχή Ανάπλασης ΙΙ»). Οι Περιοχές Ανάπλασης εμφαίνονται σε τοπογραφικά διαγράμματα σε φωτοσμίκρυνση, τα οποία συνοδεύουν το ως άνω ΠΔ και έχουν επίσης δημοσιευθεί στο ίδιο ΦΕΚ.
  3. Το Πρόγραμμα της Διπλής Ανάπλασης προβλέπει μεταξύ πολλών άλλων έργων και την κατασκευή ενός (1) γηπέδου ποδοσφαίρου έως 40.000 θέσεων, διεθνών προδιαγραφών FIFA / UEFA 4 αστέρων (εφεξής: «Γήπεδο»), στην Περιοχή Ανάπλασης ΙΙ – Τομέας Ανάπλασης Α’.
  4. Ο Δ.Α. έχει σύμφωνα με το ως άνω ΠΔ την γενική ευθύνη και τον συντονισμό του Προγράμματος για την Περιοχή Ανάπλασης Ι και την Περιοχή Ανάπλασης ΙΙ.
  5. Στις 20 Νοεμβρίου 2020 υπεγράφη Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ: α) του Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Ανάπτυξης, β) του Δ.Α., γ) του ερασιτεχνικού αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (Π.Α.Ο)» (εφεξής καλούμενου «Π.Α.Ο.»), δ) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΕΠ ΕΛΑΙΩΝΑ Α.Ε.» ε) της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης με την επωνυμία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «Π.Α.Ε Π.Α.Ο.», (εφεξής καλούμενο το «Μνημόνιο»).Με το Μνημόνιο τα συμβαλλόμενα εκεί μέρη όρισαν τις Βασικές Δεσμεύσεις του καθενός, τους ρόλους και τις ιδιότητες του καθενός, όπως αυτά θα εξειδικευτούν σε επιμέρους συμβάσεις που πρέπει να υπογραφούν.
  6. Ο Δ.Α. θα μεριμνήσει για να εξασφαλίσει την χρηματοδότηση, θα μεριμνήσει για την έκδοση των αδειών και εν συνεχεία θα δημοπρατήσει την κατασκευή γηπέδου έως 40.000 θέσεων, ώστε να πληροί τις προδιαγραφές FIFA / UEFA 4 αστέρων με κύριους και βοηθητικούς χώρους (π.χ. αποδυτήρια ομάδων, χώροι διαιτητών, ιατρείο, χώροι εκγύμνασης, φυσικοθεραπευτήρια, δωμάτιο αντιντόπινγκ-κοντρόλ, εγκαταστάσεις Μ.Μ.Ε., κυλικεία και χώροι εστίασης, γραφεία διοίκησης, χώροι στάθμευσης κλπ.).
  7. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις του ως άνω γηπέδου θα παραχωρηθούν για 99 χρόνια από τον Δ.Α. στον Π.Α.Ο.
  8. Σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 45 του ν. 4809/2021 (Α΄102) προβλέπεται ότι: Με σύμβαση που καταρτίζεται μεταξύ του Δ.Α. και της Π.Α.Ε. Π.Α.Ο. δύναται να επιτρέπεται σε αυτήν να μισθώνει απευθείας τους ελεύθερους και μη προοριζόμενους για άλλους αθλητικούς σκοπούς χώρους, οι οποίοι ευρίσκονται στις πιο πάνω εγκαταστάσεις του γηπέδου του Τομέα Ανάπλασης Α’ της περιοχής Ανάπλασης ΙΙ, με σκοπό την εμπορική εκμετάλλευση των χώρων αυτών. Το ίδιο δικαίωμα δίδεται και για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας των αθλητικών χώρων και των εγκαταστάσεων αυτών.
  9. Σε εκτέλεση των προβλεπόμενων στο Μνημόνιο για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Π.Α.Ε. Π.Α.Ο. και της κείμενης νομοθεσίας σήμερα με το παρόν τα μέρη συμφωνούν στα ακόλουθα:
 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
 3. Ο Δ.Α. ως ιδιοκτήτης του Γηπέδου που θα κατασκευασθεί κατά τα ανωτέρω, παραχωρεί σήμερα με το παρόν τις εμπορικές χρήσεις εντός του γηπέδου αυτού στην Π.Α.Ε. Π.Α.Ο. έναντι ανταλλάγματος κατά τα αναλυτικώς κατωτέρω προβλεπόμενα.Τα μέρη αναγνωρίζουν ρητώς ότι η εν λόγω παραχώρηση τελεί υπό την αίρεση της κατά νόμο χορήγησης όλων των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων.
 4. Ειδικότερα αντικείμενο της παρούσας είναι η παραχώρηση από τον Δ.Α. προς την Π.Α.Ε. Π.Α.Ο. του δικαιώματος να κατέχει, να παραχωρεί περαιτέρω και εν γένει να εκμεταλλεύεται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο (να ιδιοχρησιμοποιεί, να υπεκμισθώνει, να χρησιδανείζει), τους χώρους εκείνους που είναι δεκτικοί εμπορικής εκμετάλλευσης και ευρίσκονται εντός του γηπέδου, όπως ενδεικτικά εστιατόρια, κυλικεία, σουίτες και οποιοσδήποτε άλλος χώρος αναψυχής ή διημέρευσης εντός του γηπέδου που δεν χρησιμοποιείται για αθλητικές δραστηριότητες.
 5. Αναλυτικά οι χώροι που είναι αντικείμενο της παρούσας παραχώρησης αποτυπώνονται στο επισυναπτόμενο στο παρόν Πίνακα ως Προσαρτώμενο 1 και επίσης αποτυπώνονται σε σειρά κατόψεων που θα προσαρτηθούν στο παρόν. Αντικείμενο της παρούσας είναι και η παραχώρηση από τον Δ.Α. προς την Π.Α.Ε. Π.Α.Ο. του δικαιώματος να εκμεταλλεύεται τους διαφημιστικούς χώρους εντός και επί των όψεων του γηπέδου. Τα ανωτέρω θα αποκαλούνται εφεξής χάριν συντομίας «Εμπορικές Χρήσεις του Γηπέδου».
 6. Επίσης, αντικείμενο της παρούσας είναι η παραχώρηση από τον Δ.Α. προς την Π.Α.Ε. Π.Α.Ο. του δικαιώματος ονοματοδοσίας του γηπέδου κατά τα αναλυτικώς οριζόμενα κατωτέρω στο Άρθρο 5 της παρούσας.
 7. Οι χώροι των εμπορικών χρήσεων (σουίτες, καντίνες, μπουτίκ κλπ.) θα παραδοθούν όπως αυτοί περιγράφονται στις μελέτες της Π.Α.Ε. Π.Α.Ο.
 8. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
  1. Η Π.Α.Ε. Π.Α.Ο. δύναται να παραχωρήσει περαιτέρω τους χώρους εμπορικής χρήσης σε τρίτους επιχειρηματίες ανάλογα με τον προορισμό εκάστου επιμέρους χώρου.
 9. ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
  1. Η Π.Α.Ε. Π.Α.Ο. υποχρεούται έναντι του Δ.Α. να φροντίζει και να καλύπτει, με δική της ευθύνη και κόστος, για τη συντήρηση και καλή λειτουργία των χώρων εμπορικών χρήσεων (περιλαμβανομένων και των δαπανών φωτισμού, ύδρευσης, καθαρισμού, ασφαλείας κλπ.) και του συναφούς εξοπλισμού τους.
  2. Η Π.Α.Ε. Π.Α.Ο. θα είναι υπεύθυνη για την φύλαξη και καθαριότητα των υπό εκμετάλλευση χώρων εμπορικών χρήσεων (συμπεριλαμβανομένου του κόστους αυτών) και θα βαρύνεται με τις δαπάνες Ο.Κ.Ω., τις τηλεπικοινωνιακές δαπάνες, το κόστος αναλωσίμων και γενικά κάθε έξοδο, που σχετίζεται με την καθημερινή λειτουργία των χώρων γηπέδου (συμπεριλαμβανομένων και δαπανών από ζημιές ή φθορές σύμφωνα με το άρθρο 57 του ν. 2725/99, όπως εκάστοτε ισχύει).
  3. Η Π.Α.Ε. Π.Α.Ο. δύναται ωστόσο την εν λόγω υποχρέωση να την μετακυλήσει προς τους φορείς εκείνους στους οποίους θα παραχωρεί περαιτέρω την εκμετάλλευση των επιμέρους εμπορικών χώρων. Σε κάθε περίπτωση όμως έναντι του Δ.Α. παραμένει η ίδια υπεύθυνη.
  4. Κάθε έξοδο ή δαπάνη, που προκύπτει ως κόστος επισκευής βλαβών, οι οποίες οφείλονται σε κακοτεχνίες κατά την κατασκευή των εγκαταστάσεων του γηπέδου βαρύνουν έναντι της Π.Α.Ε. Π.Α.Ο. τον Δ.Α., ο οποίος και θα τα αναζητήσει περαιτέρω από τους υπευθύνους.
 10. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ
  1. Με το παρόν ο Δ.Α. παραχωρεί στην Π.Α.Ε. Π.Α.Ο. το δικαίωμα επιλογής του αναδόχου για την ονοματοδοσία του γηπέδου.
  2. Σε κάθε περίπτωση το όνομα που θα λάβει το νέο Γήπεδο θα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να μην προσβάλλονται τα χρηστά ήθη.
 11. ΤΙΜΗΜΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
  1. Για την παραχώρηση της εκμετάλλευσης των εμπορικής χρήσης χώρων καθώς και του δικαιώματος ονοματοδοσίας του γηπέδου, συμφωνείται οικονομικό αντάλλαγμα από την Π.Α.Ε. Π.Α.Ο. προς τον Δ.Α., ως ακολούθως:
   1. Για τις Εμπορικές Χρήσεις του Γηπέδου, ήτοι για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσής τους το οικονομικό αντάλλαγμα, που θα οφείλεται από την Π.Α.Ε. Π.Α.Ο. στο Δ.Α. θα ανέρχεται ετησίως σε ποσό ίσο με το άθροισμα των επιμέρους ποσών που θα προκύπτουν ως εξής:
    1. Ποσό ίσο με ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) επί των μισθωμάτων από δραστηριότητες που αφορούν χώρους εστίασης και μπουτίκ. Σε περίπτωση που μία από αυτές τις δραστηριότητες αυτές (π.χ. μπουτίκ) ασκείται απευθείας από την ΠΑΕ ΠΑΟ, τότε το ποσό της παραγράφου αυτής θα είναι ίσο με ποσοστό 10% επί του συγκεκριμένου τζίρου.
    2. Ποσό εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (€145.000,00) από την διάθεση των Σουιτών.
    3. Ποσό ίσο με ποσοστό πενήντα τοις εκάτο (50%) επί των καθαρών εισπράξεων, από την διενέργεια κάθε είδους συναυλιών ή εν γένει πολιτιστικών εκδηλώσεων.
   2. Για την παραχώρηση του δικαιώματος ονοματοδοσίας το οικονομικό αντάλλαγμα συμφωνείται με την παρούσα να ανέρχεται σε ποσό ίσο:
    1. με ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί του Συνολικού Εσόδου Ονοματοδοσίας για τα πρώτα δέκα (10) έτη λειτουργίας του Γηπέδου.
    2. με ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για την μετά τα δέκα έτη περίοδο λειτουργίας του Γηπέδου.
   3. Ως Συνολικό Έσοδο Ονοματοδοσίας συμφωνείται ότι είναι το άθροισμα των τυχόν εφάπαξ και των τακτικών ετήσιων καταβολών που θα λαμβάνει η Π.Α.Ε. Π.Α.Ο. από την σύμβαση ονοματοδοσίας που θα καταρτίσει.
  2. Ελάχιστο Ετήσιο Εγγυημένο Έσοδο για τον Δ.Α.: Με την παρούσα συμφωνείται ότι το ελάχιστο εγγυημένο έσοδο που θα οφείλεται στο ΔΑ από την ΠΑΕ ΠΑΟ κατά τα προβλεπόμενα ανωτέρω υπό 6.1.1.1 (δηλαδή από τις δραστηριότητες εστίαση και μπουτίκ) και υπό 6.1.2 (δηλαδή από την ονοματοδοσία του Γηπέδου) θα ανέρχεται σε κάθε περίπτωση στο ποσό των διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (€270.000,00) ανά μισθωτικό έτος, το οποίο η Π.Α.Ε. Π.Α.Ο. αναλαμβάνει την υποχρέωση να προκαταβάλει στον Δ.Α. σε δύο ισόποσες δόσεις εντός των πρώτων δέκα (10) ημερών του πρώτου και του εβδόμου μήνα αντιστοίχως εκάστου μισθωτικού έτους. Τυχόν υπολειπόμενο ποσό -κατόπιν της σχετικής εκκαθάρισης καθώς το οφειλόμενο ποσό στις περιπτώσεις αυτές υπολογίζεται ως ποσοστό επί των αντίστοιχων μισθωμάτων ή/και εσόδων της Π.Α.Ε. Π.Α.Ο.- θα καταβάλλεται εντός του επόμενου μήνα από την εκκαθάριση της εκάστοτε διαχειριστικής περιόδου.
  3. Το Ελάχιστο Εγγυημένο Έσοδο για τον Δ.Α., που συμφωνείται με την παρούσα σύμβαση, αναφορικά με την εκμετάλλευση των εμπορικών χώρων χρήσης και του δικαίωματος ονοματοδοσίας του γηπέδου,  θα αναπροσαρμόζεται ετησίως σύμφωνα με το 50% του ποσοστού μεταβολής του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή (τιμάριθμος) του μήνα αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο του προηγούμενου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή), αρχής γενομένης από την έναρξη της μισθωτικής σχέσης.
  4. Για την πιστοποίηση του ορθού υπολογισμού του οικονομικού ανταλλάγματος, η Π.Α.Ε. Π.Α.Ο. θα επιτρέπει την πρόσβαση στα λογιστικά της βιβλία σε ελεγκτική εταιρεία της επιλογής του Δ.Α., ο οποίος θα καλύπτει και την δαπάνη αμοιβής της, προκειμένου να πιστοποιείται το συνολικό έσοδο επί του οποίου θα εφαρμόζεται ο ως άνω ποσοστιαίος συντελεστής.
  5. Ως έχει σήμερα η φορολογική νομοθεσία, το έσοδο του Δ.Α. δεν υπόκειται σε ΦΠΑ. Αν αυτό στο μέλλον αλλάξει και τα έσοδα από την παρούσα υπόκεινται σε ΦΠΑ, τότε το ΦΠΑ θα οφείλεται από την Π.Α.Ε. Π.Α.Ο. στον Δ.Α. επιπλέον των ως άνω ποσών.
 12. ΔΙΑΡΚΕΙΑ Παραχώρηση χρήσης – οροι
  1. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε σαράντα εννέα (49) έτη, αρχόμενη από την ημερομηνία παράδοσης της χρήσης του αποπερατωμένου γηπέδου (έως 31.12.2026), και λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία του τεσσαρακοστού ενάτου έτους. Τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες πριν από την παρέλευση του χρόνου διάρκειας της μίσθωσης, τα μέρη θα προσέλθουν σε διαπραγματεύσεις με στόχο την, κατά προτεραιότητα έναντι παντός τρίτου ενδιαφερόμενου, ανανέωση της σύμβασης.
 13. Έναρξη ισχύος της σύμβασης – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
  1. Η παρούσα σύμβαση θα δεσμεύει τους συμβαλλομένους αμέσως με την υπογραφή της.
  2. Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν και αποδέχονται ως καθοριστικά, τα ακόλουθα χρονικά ορόσημα (εφεξής: «Κρίσιμα Χρονικά Ορόσημα»), η παρέλευση δε ως απράκτου οποιουδήποτε εξ’ αυτών γεννά δικαίωμα καταγγελίας, το οποίο δύναται να ασκηθεί από οποιοδήποτε μέρος έναντι του αντισυμβαλλόμενου του με την επίδοση έγγραφης γνωστοποίησης του εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών από την παρέλευση της κατά περίπτωση ημερομηνίας. Ειδικότερα τα κρίσιμα χρονικά ορόσημα είναι τα εξής:
   1. Εγκατάσταση αναδόχου στο έργο του Γηπέδου και έναρξη εργασιών εκ μέρους του: 31.12.2023.
   2. Παράδοση του Γηπέδου από τον Δ.Α. στο Π.Α.Ο: 31.12.2026.
  3. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται έως τις 30.9.2022 να οριστικοποιήσουν τον κατάλογο όλων των ενεργειών και των αναγκαίων υποδομών (περιβάλλων χώρος, δρόμοι) του Αθλητικού Κέντρου.
 14. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ – Πρόωρη λύση παραχώρησης
  1. Ο Δ.Α. έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα και να απαιτήσει από την Π.Α.Ε. Π.Α.Ο. την επιστροφή των παραχωρούμενων χώρων εμπορικής χρήσης σε περίπτωση που η ΠΑΕ:
   1. Δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα το οικονομικό αντάλλαγμα.
   2. Δεν επιτρέπει την πρόσβαση ελέγχου των λογιστικών της βιβλίων από ελεγκτική εταιρεία
   3. Προβαίνει σε παράβαση οποιαδήποτε άλλου ουσιώδους όρου της παρούσας.
  2. Ο Δ.Α σε περίπτωση αθέτησης εκ μέρους της Π.Α.Ε. Π.Α.Ο., οφείλει να της αποστείλει έγγραφη ειδοποίηση τάσσοντάς της εύλογη προθεσμία για συμμόρφωση της. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης οφείλει να στείλει και δεύτερη ειδοποίηση με την οποία θα τάσσεται εκ νέου προθεσμία συμμόρφωσης και κατόπιν παρελεύσεως και αυτής απράκτου, ο Δ.Α. θα δύναται να καταγγέλλει την παρούσα αιτιολογημένα.
 15. Απόδοση εγκαταστάσεων

Κατά την για οποιοδήποτε λόγο λύση της παρούσας σύμβασης, η Π.Α.Ε. Π.Α.Ο. θα αποδίδει τις παραχωρηθείσες εγκαταστάσεις εντός 3 μηνών στον Δ.Α. έχοντας αποκαταστήσει οποιεσδήποτε ζημίες ή φθορές που δεν οφείλονται στη συνήθη χρήση.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας από τον Δ.Α., λόγω υπαιτιότητας της Π.Α.Ε. Π.Α.Ο., ο πρώτος θα δύναται να υποκαταστήσει την Π.Α.Ε. Π.Α.Ο. σε συμβάσεις που αυτή θα έχει καταρτήσει για την παραχώρηση ή υπεκμίσθωση χώρων εμπορικής χρήσης, προκείμενου να καταστεί δυνατή η παραμονή τρίτων φορέων στην κατοχή των χώρων μέχρι τη λήξη της δικής τους συμβατικής διάρκειας. Για το σκοπό η Π.Α.Ε. Π.Α.Ο. υποχρεούται σε κάθε σύμβαση μίσθωσης και εν γένει εκμετάλλευσης μεμονωμένων εμπορικών χώρων που θα καταρτίζει, να περιλαμβάνει όρο που θα προβλέπει την δυνατότητα αυτή («step- in right») και να κοινοποιεί αντίγραφο κάθε τέτοιας σύμβασης, ως και τυχόν τροποποίησης της στο Δ.Α..

 1. Κοινοποιήσεις
  1. Οι κοινοποιήσεις εγγράφων, ειδοποιήσεων, δικογράφων κλπ. θα γίνονται σε καθένα από τους συμβαλλομένους στα εξής πρόσωπα και διευθύνσεις:
  2. Για το Δ.Α.: Γραφείο Γενικού Γραμματέα, Λιοσίων 22, Αθήνα 10438
  3. Για την Π.Α.Ε. Π.Α.Ο.:……………………….
 2. Διάφορα
 3. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι τυχόν θέματα που δεν άπτονται της παρούσας σύμβασης θα αποτελέσουν προϊόν καλοπροαίρετης διαπραγμάτευσης μεταξύ τους σε μεταγενέστερο χρόνο.
 4. Κάθε τροποποίηση της παρούσας θα γίνεται μόνο εγγράφως.
 5. Κάθε διαφορά που ενδεχομένως θα προκύψει από την ερμηνεία και εφαρμογή του παρόντος μεταξύ των συμβαλλομένων, θα επιλύεται από τα αρμόδια τακτικά δικαστήρια της Αθήνας.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ

Στην Αθήνα σήμερα την ____ 2022, μεταξύ των:

 1. Του Δήμου Αθηναίων, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά) και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τον Δήμαρχο αυτού, κ.__Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη,καλούμενο εφεξής, χάριν συντομίας ο «Δήμος Αθηναίων».
 2. Του Ερασιτεχνικού Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (Π.Α.Ο.)», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Παράσχου 143, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τον κ. __________, καλούμενο εφεξής, χάριν συντομίας, το «Σωματείο Π.Α.Ο.» και
 3. Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΕΠ ΕΛΑΙΩΝΑ A.E.», που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Αθηνών 77 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τον κ. __________, καλούμενη εφεξής, χάριν συντομίας, η «ΑΕΠ Ελαιώνα»,

συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3481/2006, του άρθρου 23 του ν. 3983/2011 και το άρθρου τρίτου του ν. 4117/2013, το Ελληνικό Δημόσιο επεδίωξε μια μεγάλη χωροταξική και πολεοδομική παρέμβαση με τη δημιουργία δύο υπερτοπικών – μητροπολιτικών πόλων αναψυχής, αθλητισμού, πολιτιστικών και άλλων συμπληρωματικών λειτουργιών σε δύο περιοχές που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αθηναίων και οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί από το Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας ως υποβαθμισμένες και χρήζουσες ποιοτικής αναβάθμισης.
 2. Η επίτευξη των στόχων του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας προβλέπεται να πραγματοποιηθεί με το Πρόγραμμα της Διπλής Ανάπλασης στις περιοχές της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και του Βοτανικού του Δήμου Αθηναίων (εφεξής το «Πρόγραμμα της Διπλής Ανάπλασης») που αφορά στην ανάπλαση α) του Ο.Τ. 22 της περιοχής 69 του Δήμου Αθηναίων επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας (εφεξής η «Περιοχή Ανάπλασης Ι») και β) του ενοποιημένου Ο.Τ. 45−46−50 (Τομέας Ανάπλασης Α΄) και του Ο.Τ. 45α (Τομέας Ανάπλασης Β΄) της Πολεοδομικής Ενότητας Ελαιώνα του Δήμου Αθηναίων (εφεξής η «Περιοχή Ανάπλασης ΙΙ»). Οι Περιοχές Ανάπλασης εμφαίνονται σε τοπογραφικά διαγράμματα σε φωτοσμίκρυνση, τα οποία προσαρτώνται στο από 14.5.2013 Π.Δ. (ΦΕΚ Α.Α.Π. 161/2013).
 3. Με τις διατάξεις του από 14.5.2013 Π.Δ., όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 45 του ν. 4809/2021 και είναι σήμερα σε ισχύ, εγκρίθηκε η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Προγράμματος της Διπλής Ανάπλασης, καθορίσθηκαν οι κατευθύνσεις υλοποίησής του και ορίσθηκαν οι φορείς υλοποίησής του.
 4. Με το από 20.11.2020 Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας, όπως αυτό είναι σε ισχύ δυνάμει της από 29.06.2021 Τροποποίησης (Δήμος Αθηναίων Α.Π. 170501/29.06.2021) και της από 29.09.2021 Τροποποίησης (Δήμος Αθηναίων Α.Π. 248819), (εφεξής το «Μνημόνιο») συμφωνήθηκε μεταξύ των εκεί Συμβαλλόμενων Μερών, δηλαδή i. του Ελληνικού Δημοσίου, ii. Του Δήμου Αθηναίων, iii. του Σωματείου Π.Α.Ο., iv. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΕΠ ΕΛΑΙΩΝΑ Α.Ε.» καιv. της Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία«ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο«Π.Α.Ο. Π.Α.Ε.», η διαμόρφωση του πλαισίου συνεργασίας και των αρχών συναντίληψης για την υλοποίηση του Προγράμματος της Διπλής Ανάπλασης, με τον προσδιορισμό των επιμέρους δεσμεύσεων εκάστου εκ των Συμβαλλομένων Μερών, ούτως ώστε να προσδιοριστεί ο αρχικός οδικός χάρτης της πραγματοποίησης.
 5. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Μνημονίου, το γήπεδο ποδοσφαίρου, όπως αυτό έχει χωροθετηθεί και οριοθετηθεί στην Περιοχή Ανάπλασης II, με βάση το από 14.5.2013 Π.Δ. θα χρηματοδοτηθεί με πόρους που θα εξευρεθούν από το Ελληνικό Δημόσιο, οι οποίοι θα παρασχεθούν στον Δήμο Αθηναίων, η δε ΑΕΠ Ελαιώνα ουδεμία σχετική υποχρέωση ή δέσμευση έχει αναλάβει ή άλλως πως αναλαμβάνει σχετικώς με την χρηματοδότηση, μελέτη, αδειοδότηση και κατασκευή του γηπέδου ποδοσφαίρου, πέραν των όποιων υποχρεώσεων τυχόν απορρέουν από την εφαρμογή των διατάξεων του από 14.5.2013 Π.Δ.. Τα συμβαλλόμενα στο παρόν μέρη αναγνωρίζουν και συνομολογούν ότι η εξασφάλιση χρηματοδότησης για την υλοποίηση της μελέτης, αδειοδότησης και κατασκευής του γηπέδου ποδοσφαίρου συνιστά βασικό έργο του Προγράμματος Διπλής Ανάπλασης και, ως εκ τούτου, η εξασφάλιση της ανωτέρω χρηματοδότησης αποτελεί απαραίτητο προαπαιτούμενο και συνδέεται άρρηκτα με την υλοποίηση και εκτέλεση του παρόντος Συμφωνητικού σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, τα μέρη συνάπτουν το παρόν συμφωνητικό, με τους όρους και τις πρoϋποθέσεις που ακολουθούν:

Άρθρο 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο του παρόντος είναι η σύμφωνη με τις προβλέψεις του από 14.5.2013 Π.Δ. ανέγερση και χρηματοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Σωματείου Π.Α.Ο, μέγιστης επιτρεπόμενης δόμησης 7.500 μ2, σε οικόπεδο εμβαδού 8.140 μ2, ιδιοκτησίας του Δήμου Αθηναίων, στην Περιοχή Ανάπλασης ΙΙ,όπως το αναλυτικό κτιριολογικό πρόγραμμα και οι προδιαγραφές των εν λόγω εγκαταστάσεων προσδιορίζονται στο άρθρο 6 και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι του παρόντος και όπως οι εν λόγω εγκαταστάσεις αποτυπώνονται στην προκαταρκτική μελέτη, η οποία έχει εκπονηθεί, υποβληθεί και εγκριθεί από το Σωματείο Π.Α.Ο. (εφεξής καλούμενες ως «αθλητικές εγκαταστάσεις Σωματείου Π.Α.Ο.» ή «αθλητικές εγκαταστάσεις»). Διευκρινίζεται ότι το γήπεδο ποδοσφαίρου δεν περιλαμβάνεται στις υπόψη αθλητικές εγκαταστάσεις του Σωματείου Π.Α.Ο., καθώς επίσης και ότι το ζήτημα της κατασκευής των λοιπών εγκαταστάσεων του Δήμου Αθηναίων στην Περιοχή Ανάπλασης ΙΙ θα αποτελέσει αντικείμενο μελλοντικής συμφωνίας μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της ΑΕΠ Ελαιώνα. Το κόστος των μελετών και το κόστος κατασκευής και επίβλεψης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Σωματείου Π.Α.Ο. θα χρηματοδοτηθεί από τα ποσά που υποχρεούται η ΑΕΠ Ελαιώνα, βάσει των σχετικών δεσμεύσεων που έχει αναλάβει στο Μνημόνιο, να καταβάλει για την ανέγερση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Σωματείου Π.Α.Ο..

Άρθρο 2

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΑΕΠ ΕΛΑΙΩΝΑ

Η ΑΕΠ Ελαιώνα αναλαμβάνει έναντι του Δήμου Αθηναίων και του Σωματείου Π.Α.Ο. τις εξής δεσμεύσεις:

 1. Να μεριμνήσει και επισπεύσει τις διαδικασίες έκδοσης των οικοδομικών αδειών που είναι απαραίτητες για την κατασκευή των αθλητικών εγκαταστάσεων του Σωματείου Π.Α.Ο., στις οποίες διαδικασίες περιλαμβάνεται και η ανάθεση και εκπόνηση της σχετικής προμελέτης, της οριστικής μελέτης και της μελέτης εφαρμογής των αθλητικών εγκαταστάσεων Π.Α.Ο.
 2. Να κατασκευάσει τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Σωματείου Π.Α.Ο.
 3. Να καταβάλει τις δαπάνες έκδοσης των οικοδομικών αδειών για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Σωματείου Π.Α.Ο. στις οποίες δαπάνες περιλαμβάνονται και οι δαπάνες των σχετικών μελετών που αναφέρονται υπό σημείο 1 ανωτέρω στο παρόν άρθρο.
 4. Να καταβάλει τις δαπάνες, προκειμένου να κατασκευαστούν οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Σωματείου Π.Α.Ο.
 5. Να παραδώσει τις αθλητικές εγκαταστάσεις αμέσως μετά την αποπεράτωση των εργασιών, με πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής και πλήρη τεχνική τεκμηρίωση στον Δήμο Αθηναίων ως κύριο του ακινήτου επί του οποίου θα ανεγερθούν, ο οποίος οφείλει να τις παραλάβει, κατόπιν σχετικής σύμφωνης γνώμης του Σωματείου ΠΑΟ ως προς τη συμβατότητα των αθλητικών εγκαταστάσεων με το συνομολογηθέν αναλυτικό κτηριολογικό πρόγραμμα και τις συνομολογηθείσες στο άρθρο 6 και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι του παρόντος προδιαγραφές, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 8 του παρόντος.
 6. Να τηρεί το χρονοδιάγραμμα της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του παρόντος.

Άρθρο 3

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Π.Α.Ο.

Το Σωματείο Π.Α.Ο. αναλαμβάνει έναντι του Δήμου Αθηναίων και της ΑΕΠ Ελαιώνα τις εξής δεσμεύσεις:

 1. Να συμμορφώνεται πλήρως με τις ρυθμίσεις του παρόντος εκπληρώνοντας προσηκόντως και εμπροθέσμως τις εκ του παρόντος υποχρεώσεις του.
 2. Να παρέχει στην ΑΕΠ Ελαιώνα άνευ καθυστερήσεων όλες τις αναγκαίες πληροφορίες που έχει στη διάθεση του και να συνεργάζεται με την ΑΕΠ Ελαιώνα προκειμένου να οριστικοποιηθούν οι σχετικές μελέτες που είναι απαραίτητες για την έκδοση των οικοδομικών αδειών για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Σωματείου Π.Α.Ο. καθώς και για την επίλυση οποιουδήποτε θέματος τυχόν προκύψει στη διάρκεια της μελέτης και υλοποίησης του έργου.
 3. Να συνεργάζεται τόσο με την ΑΕΠ Ελαιώνα όσο και με όλους τους λοιπούς φορείς υλοποίησης του Προγράμματος της Διπλής Ανάπλασης καθώς επίσης και με κάθε άλλη εμπλεκόμενη διοικητική αρχή για την ανέγερση των αθλητικών εγκαταστάσεών του στην Περιοχή Ανάπλασης ΙΙ.
 4. Να προωθεί άνευ καθυστερήσεων κάθε αναγκαία διαδικασία αρμοδιότητάς του.
 5. Να παρέχει τη σύμφωνη γνώμη του στο Δήμο Αθηναίων περιεχόμενο της οποίας είναι ότι οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Σωματείου Π.Α.Ο. στην Περιοχή Ανάπλασης ΙΙ, όπως αυτές θα έχουν υλοποιηθεί κατά την παράδοση, είναι σύμφωνες με το συνομολογηθέν αναλυτικό κτιριολογικό πρόγραμμα και τις συνομολογηθείσες στο άρθρο 6 και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I του παρόντος προδιαγραφές και ως εκ τούτου ο Δήμος Αθηναίων οφείλει να τις παραλάβει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 4 και στην παράγραφο 3 του άρθρου 8 του παρόντος.

Άρθρο 4

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ο Δήμος Αθηναίων αναλαμβάνει έναντι της ΑΕΠ Ελαιώνα και του Σωματείου Π.Α.Ο. τις εξής δεσμεύσεις:

 1. Δηλώνει ότι έχει την πλήρη κυριότητα επί της απαραίτητης επιφάνειας του ακινήτου που προορίζεται για την χωροθέτηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Σωματείου Π.Α.Ο., με βάση την περίπτωση δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του από 14.5.2013 ΠΔ (όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 45 του ν. 4809/2021).
 2. Να μεριμνήσει για την προώθηση των διαδικασιών μελέτης και κατασκευής των έργων υποδομής και των εν γένει διαμορφώσεων, σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς.
 3. Να εκπονήσει τις μελέτες εξειδίκευσης της διαμόρφωσης των ελεύθερων χώρων και των χώρων κοινοχρήστου πρασίνου, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην οικεία νομοθεσία.
 4. Να διαμορφώσει τους αναγκαίους χώρους πρασίνου, με επιμέλεια, ευθύνη και δαπάνες του (εκτός εάν οριστεί διαφορετικά με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, ως εν προκειμένω προβλέπεται στο από 14.5.2013 Π.Δ.)
 5. Να εκτελέσει με επιμέλεια, ευθύνη και δαπάνη του, τα έργα διαμόρφωσης των χώρων και των αναγκαίων δικτύων υποδομής (οδοποιίας, αποχέτευσης, ομβρίων υδάτων) και να μεριμνήσει για την υλοποίηση των δικτύων ύδρευσης, ηλεκτροδότησης και φυσικού αερίου εντός της Περιοχής Ανάπλασης ΙΙ και μέχρι του ορίου των εγκαταστάσεων του Σωματείου Π.Α.Ο..
 6. Να παρέχει στην ΑΕΠ Ελαιώνα άνευ καθυστερήσεων όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη διάθεση του και να συνεργάζεται για την επίλυση οποιουδήποτε θέματος τυχόν προκύψει στη διάρκεια της μελέτης και υλοποίησης του έργου.
 7. Να προωθεί άνευ καθυστερήσεων κάθε αναγκαία διαδικασία αρμοδιότητάς του.
 8. Να παραλάβει από την ΑΕΠ Ελαιώνα, ως κύριος του ακινήτου επί του οποίου θα ανεγερθούν, τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Σωματείου Π.Α.Ο. στην Περιοχή Ανάπλασης ΙΙ, μόλις λάβει τη σύμφωνη γνώμη του Σωματείου Π.Α.Ο. που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 3 του παρόντος, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 8 του παρόντος.
 9. Να αποδώσει το συντομότερο δυνατό στην ΑΕΠ Ελαιώνα το οικόπεδο επί του οποίου θα ανεγερθούν οι αθλητικές εγκαταστάσεις, απορρυπασμένο και απαλλαγμένο από ξένα υλικά και σε βάθος που σε καμιά περίπτωση δεν θα υπερβαίνει την κατά περίπτωση στάθμη θεμελίωσης των εγκαταστάσεων.

Άρθρο 5

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Πέραν των ως άνω δεσμεύσεων, οι συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν τις εξής υποχρεώσεις:

 1. Να τηρούν την υποχρέωση εχεμύθειας, ως προς τις πληροφορίες, τα στοιχεία, τα έγγραφα κλπ που περιέρχονται σε γνώση τους στο πλαίσιο του παρόντος. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω υποχρέωση εχεμύθειας αίρεται ως προς το Σωματείο Π.Α.Ο., αναφορικά και μόνον ως προς την καταστατική υποχρέωσή του περί ανάρτησης του τελικού σχεδίου του παρόντος συμφωνητικού στην ιστοσελίδα του, προκειμένου τα μέλη του να λάβουν γνώση αυτού και να το εγκρίνουν στην γενική συνέλευση των μελών του Σωματείου. Συναφώς, το Σωματείο Π.Α.Ο. αναλαμβάνει τη δέσμευση έναντι των λοιπών συμβαλλομένων ότι η ως άνω ανάρτηση θα περιοριστεί στον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο για τους σκοπούς της σχετικής ενημέρωσης των μελών.
 2. Να τηρούν την υποχρέωση παράλειψης κάθε ενέργειας αντικείμενης προς τη μεταξύ τους σχέση εμπιστοσύνης.
 3. Ρητά συμφωνείται ότι η ανάθεση και εκπόνηση των μελετών (προμελέτη, οριστική μελέτη και μελέτη εφαρμογής) σχετικά με τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Σωματείου Π.Α.Ο. ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη της ΑΕΠ Ελαιώνα και ότι καμία άλλη μελέτη από οιονδήποτε τρίτο ή από οποιοδήποτε άλλο συμβαλλόμενο μέρος δεν θα ισχύει και δεν θα δύναται να ληφθεί υπόψη για τις ανάγκες του παρόντος και της Διπλής Ανάπλασης.

Άρθρο 6

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ο προσδιορισμός του αναλυτικού κτηριολογικού προγράμματος των αθλητικών εγκαταστάσεων, τα επιμέρους τμήματα αυτών μαζί με τον εξοπλισμό (κτηριακό και αθλητικό) τους καθώς και οι προδιαγραφές τους εξειδικεύονται, με τρόπο δεσμευτικό για τα συμβαλλόμενα στο παρόν μέρη, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο προσαρτάται στο παρόν και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού.

Άρθρο 7

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΛΥΣΗ

 1. Σε περίπτωση παράβασης από τους συμβαλλόμενους οποιουδήποτε από τους όρους του παρόντος, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, ο ανυπαίτιος συμβαλλόμενος τάσσει εύλογη προθεσμία τριάντα (30) ημερών προς τον άλλο για συμμόρφωση του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Με την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, ο ανυπαίτιος συμβαλλόμενος δικαιούται να καταγγείλει το παρόν και να αξιώσει αποζημίωση για κάθε ζημία την οποία υπέστη από την αιτία αυτή. Ρητά συμφωνείται ότι τυχόν παράβαση από τον Δήμο Αθηναίων της προβλεπόμενης στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του παρόντος υποχρέωσής του ή/και τυχόν αδυναμία εξασφάλισης της απαιτούμενης χρηματοδότησης για την υλοποίηση του γηπέδου ποδοσφαίρου του Π.Α.Ο. έως την ημερομηνία έκδοσης των οικοδομικών αδειών που αφορούν τις εγκαταστάσεις του Σωματείου Π.Α.Ο. ή/και η μη οφειλόμενη σε υπαιτιότητα της ΑΕΠ ή σε λόγους ανωτέρας βίας μη έκδοση οικοδομικών αδειών για τις αθλητικές εγκαταστάσεις μέχρι την παρέλευση της προβλεπόμενης από την κείμενη νομοθεσία απώτατης προθεσμίας έκδοσης θα απαλλάσσουν άμεσα και άνευ ετέρου την ΑΕΠ Ελαιώνα από τις εκ του παρόντος υποχρεώσεις της και θα επιφέρουν την άμεση και αυτοδίκαιη λύση του παρόντος συμφωνητικού και την επέλευση των συνεπειών της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου υπέρ της ΑΕΠ Ελαιώνα.
 2. Σε περίπτωση που κατά την υλοποίηση της μελέτης ή/και της κατασκευής των αθλητικών εγκαταστάσεων προκύψει εμπλοκή ή καθυστέρηση που οφείλεται σε ανωτέρα βία και εμποδίζει την υλοποίηση τους, τα μέρη θα διαπραγματευθούν τη λύση της συνεργασίας αζημίως.
 3. Ρητά συμφωνείται ότι τυχόν μη εκπλήρωση κάποιας από τις αναληφθείσες υποχρεώσεις εκ μέρους της ΑΕΠ Ελαιώνα για τους κάτωθι απαριθμούμενους λόγους δεν μπορεί να αποδοθεί σε υπαιτιότητά της και δεν θα αποτελεί λόγο καταγγελίας του παρόντος σε βάρος της:
  1. Μεταβολές στη νομοθεσία.
  2. Αποφάσεις δικαστικών αρχών που δεν οφείλονται σε βαριά αμέλεια ή δόλο της ΑΕΠ Ελαιώνα.
  3. Αποφάσεις ή πράξεις διοικητικών αρχών που δεν οφείλονται σε βαριά αμέλεια ή δόλο της ΑΕΠ Ελαιώνα.
  4. Η μη υλοποίηση του Προγράμματος της Διπλής Ανάπλασης με υπαιτιότητα κάποιου εκ των λοιπών συμβαλλόμενων μερών στο από 20.11.2020 Μνημόνιο ή των λοιπών φορέων ανάπλασης που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία.
  5. Αλλαγές στις ισχύουσες κατά το χρόνο υπογραφής του παρόντος προδιαγραφές της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και των Διεθνών Ομοσπονδιών, οι οποίες συνεπάγονται είτε αύξηση του κατασκευαστικού κόστους της εγκεκριμένης οριστικής μελέτης, είτε τροποποίηση του συμφωνηθέντος στην παράγραφο 5 του άρθρου 8 του παρόντος χρονοδιαγράμματος ανέγερσης των αθλητικών εγκαταστάσεων Σωματείου Π.Α.Ο..
  6. Αλλαγές στις ζητούμενες προδιαγραφές και εγκαταστάσεις εκ μέρους του Δήμου Αθηναίων ή του Σωματείου Π.Α.Ο., οι οποίες είτε αντιβαίνουν στις προδιαγραφές της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και των Διεθνών Ομοσπονδιών είτε απαιτούν τροποποίηση συμβατικού αντικειμένου (μελέτης ή κατασκευής) μετά την έναρξη υλοποίησης αυτού, η οποία έναρξη τεκμαίρεται και αποδεικνύεται από την ανάθεση του σε τρίτο μέρος (μελετητή ή εργολάβο κατασκευής).
  7. Καθυστερήσεις στην έκδοση διοικητικών πράξεων ή αποφάσεων αναφορικά με την έγκριση των μελετών, την αδειοδότηση κατασκευής (περιλαμβανομένων των περιβαλλοντικών και οικοδομικών αδειών) ή εν γένει την περίοδο υλοποίησης του αντικειμένου του έργου των αθλητικών εγκαταστάσεων του Σωματείου Π.Α.Ο..
  8. Καθυστερήσεις στην απόκριση ή την προσκόμιση στοιχείων από το Δήμο Αθηναίων ή το Σωματείο Π.Α.Ο. ή εν γένει από του λοιπούς φορείς ανάπλασης που πιθανώς εμπλέκονται στην υλοποίηση του αντικειμένου του έργου των αθλητικών εγκαταστάσεων του Σωματείου Π.Α.Ο..
  9. Καθυστερήσεις σε συνοδά έργα της διπλής ανάπλασης (π.χ. έργα υποδομών, κοινοχρήστων χώρων κ.λπ.) που επηρεάζουν το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του συμβατικού αντικειμένου του έργου των αθλητικών εγκαταστάσεων του Σωματείου Π.Α.Ο..
  10. Μεταβολές στη νομική προσωπικότητα οποιουδήποτε εκ των συμβαλλομένων στο παρόν μερών.
 4. Ρητά συμφωνείται ότι η τυχόν ανάθεση από το Σωματείο Π.Α.Ο. ή/και από το Δήμο Αθηναίων της εκπόνησης ή/και η τυχόν αποδοχή από το Σωματείο Π.Α.Ο. ή/και από τον Δήμο Αθηναίων της εκπονηθείσας προμελέτης, οριστικής μελέτης και μελέτης εφαρμογής των αθλητικών εγκαταστάσεων Π.Α.Ο. από μελετητές που δεν έχει επιλέξει και με τους οποίους δεν έχει συμβληθεί για την σχετική ανάθεση η ΑΕΠ Ελαιώνα, θα αποτελεί λόγο άμεσης καταγγελίας της παρούσας από την πλευρά της ΑΕΠ Ελαιώνα για λόγους οφειλόμενους σε υπαιτιότητα του Σωματείου Π.Α.Ο. ή του Δήμου Αθηναίων ανάλογα με την περίπτωση.
 5. Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση λύσης ή λήξης της παρούσας σύμβασης, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα ή σε παράβαση των εκ της παρούσας υποχρεώσεων της ΑΕΠ Ελαιώνα, προ της ολοκλήρωσης της μελέτης και κατασκευής των αθλητικών εγκαταστάσεων του Σωματείου Π.Α.Ο., η ΑΕΠ Ελαιώνα θα αποδεσμεύεται πλήρως από το παρόν, ουδεμία περαιτέρω υποχρέωση θα έχει έναντι του Σωματείου Π.Α.Ο., του Δήμου Αθηναίων ή οποιοδήποτε άλλου φορέα υλοποίησης της Διπλής Ανάπλασης σχετικά με την χρηματοδότηση της μελέτης και κατασκευής των αθλητικών εγκαταστάσεων του Σωματείου Π.Α.Ο. και θα ελευθερώνεται από οιαδήποτε σχετική περί τούτου δέσμευση ή υποχρέωση.

Άρθρο 8

ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ

 1. Το παρόν ισχύει από την υπογραφή του έως και την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου των αθλητικών εγκαταστάσεων του Σωματείου Π.Α.Ο. και την παράδοσή τους στο Δήμο Αθηναίων από την ΑΕΠ Ελαιώνα.
 2. Η παραλαβή των αθλητικών εγκαταστάσεων του Σωματείου Π.Α.Ο. θα πραγματοποιηθεί από το Δήμο Αθηναίων, αφού αυτός λάβει τη σύμφωνη γνώμη του Σωματείου Π.Α.Ο. κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 3 και στην παράγραφο 8 του άρθρου 4 του παρόντος.
 3. Ρητά συμφωνείται με το παρόν ότι σε περίπτωση που το Σωματείο Π.Α.Ο. δεν χορηγεί την ως άνω σύμφωνη γνώμη, τότε ανατίθεται στον Ανεξάρτητο Μηχανικό, εταιρεία με σημαντική εμπειρία στην Ελλάδα διαχείρισης μεγάλων έργων ανάπτυξης, μεγάλων αθλητικών εγκαταστάσεων, μεγάλων αστικών αναπλάσεων, καθώς και διαχείρισης δημόσιων υπηρεσιών και έργων, η οποία θα έχει οριστεί από κοινού από τα συμβαλλόμενα μέρη προ της έναρξης των εργασιών, να γνωμοδοτήσει για τη συμβατότητα των αθλητικών εγκαταστάσεων προς το συνομολογηθέν στο παρόν αναλυτικό κτηριολογικό πρόγραμμα και τις συνομολογηθείσες στο παρόν προδιαγραφές. Σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας του Σωματείου Π.Α.Ο. και της ΑΕΠ Ελαιώνα ως προς την επιλογή του Ανεξάρτητου Μηχανικού, η συμβατότητα των αθλητικών εγκαταστάσεων προς τις συνομολογηθείσες προδιαγραφές θα κρίνεται από πραγματογνώμονα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), ο οποίος θα διορίζεται κατόπιν σχετικού αιτήματος του προσφεύγοντος στο ΤΕΕ προς τον σκοπό αυτό συμβαλλομένου στο παρόν μέρους.
 4. Σε περίπτωση που είτε ο Ανεξάρτητος Μηχανικός είτε ο πραγματογνώμονας του ΤΕΕ γνωμοδοτήσουν υπέρ της συμβατότητας των εγκαταστάσεων με το αναλυτικό κτηριολογικό πρόγραμμα και τις προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I του παρόντος, ο Δήμος Αθηναίων υποχρεούται να παραλάβει ανεπιφύλακτα τις αθλητικές εγκαταστάσεις από την ΑΕΠ Ελαιώνα, επιφυλασσόμενος για την άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματός του έναντι του Σωματείου Π.Α.Ο..
 5. Η ΑΕΠ Ελαιώνα αναλαμβάνει την υποχρέωση να: α. εκπονήσει όλες τις αναγκαίες μελέτες των αθλητικών εγκαταστάσεων που προορίζονται για το Σωματείο Π.Α.Ο. εντός τεσσάρων (4) μηνών από την κοινοποίηση πρόσκλησης υπογεγραμμένης από κοινού από το Σωματείο Π.Α.Ο. και τον Δήμο Αθηναίων, με την οποία θα καλείται η ΑΕΠ Ελαιώνα να εκπονήσει τις ως άνω μελέτες, β. να υποβάλει φάκελο σύμφωνα με το νόμο για την έκδοση των απαιτούμενων περιβαλλοντικών και οικοδομικών αδειών για τις αθλητικές εγκαταστάσεις εντός τεσσάρων (4) μηνών από την κοινοποίηση πρόσκλησης υπογεγραμμένης από κοινού από το Σωματείο Π.Α.Ο. και τον Δήμο Αθηναίων   γ. να μεριμνήσει ώστε να έχει ξεκινήσει η κατασκευή των αθλητικών εγκαταστάσεων εντός έξι (6) μηνών από την έκδοση όλων των απαραίτητων οικοδομικών αδειών, πλην τυχόν προπαρασκευαστικών εργασιών, οι οποίες δύνανται να ξεκινήσουν νωρίτερα.

Άρθρο 9

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Προσαρτώνται στην παρούσα τα εξής Παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής:

 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Π.Α.Ο..

Άρθρο 10

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει κατά την εκτέλεση ή ερμηνεία του παρόντος, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια των Αθηνών.

Άρθρο 11

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 1. Κάθε τροποποίηση, παράταση ή συμπλήρωση του παρόντος αποδεικνύεται μόνον εγγράφως.
 2. Όλοι οι όροι του παρόντος είναι δεσμευτικοί, ισχύουν υπέρ και κατά των συμβαλλομένων μερών και των τυχόν καθολικών διαδόχων αυτών. Το παρόν Ιδιωτικό Συμφωνητικό διέπεται από και ερμηνεύεται σύμφωνα το ελληνικό δίκαιο.
 3. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την καταβολή οποιωνδήποτε τυχόν εξόδων στα οποία τυχόν προβεί, μέσα στο πλαίσιο του παρόντος.
 4. Τυχόν ακυρότητα κάποιου όρου του παρόντος δεν επεκτείνεται ούτε θα επηρεάζει άλλους όρους αυτού, ούτε θα επηρεάζει κάποιο από τα δικαιώματα που πηγάζουν από το παρόν. Σε κάθε περίπτωση τα συμβαλλόμενα μέρη δύνανται να διαπραγματευτούν με καλή πίστη την τροποποίηση του άκυρου όρου και την αντικατάσταση αυτού με όρο με τα αντίστοιχα αποτελέσματα.
 5. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι, όλοι οι όροι του παρόντος είναι ουσιώδεις. Παράλειψη οποιουδήποτε των μερών να απαιτήσει την ακριβή τήρηση των όρων του παρόντος ή να κάνει χρήση των δικαιωμάτων του που απορρέουν από αυτό δεν θα ερμηνεύεται ως παραίτησή του από αυτά.

Άρθρο 12

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οποιαδήποτε γνωστοποίηση ή επικοινωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, θα θεωρείται προσήκουσα εφόσον πραγματοποιήθηκε εγγράφως και αποδεδειγμένως παραδόθηκε στο έτερο συμβαλλόμενο μέρος στις διευθύνσεις των συμβαλλόμενων μερών που αναγράφονται παρακάτω, ή σε άλλες διευθύνσεις που εγγράφως θα οριστούν αργότερα σε αυτά.

Για το Δήμο Αθηναίων:

Υπ’ όψιν: κ.________

E-mail:________

Για το Σωματείο Π.Α.Ο.:

Υπ’ όψιν: κ.________

E-mail:________

Για την ΑΕΠ Ελαιώνα:

Υπ’ όψιν: κ.________

E-mail:________

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι, σε πίστωση των οποίων συντάχθηκε το παρόν σε _______ πρωτότυπα, έλαβε δε ____ πρωτότυπα, ο Δήμος Αθηναίων, το Σωματείο Π.Α.Ο. και ________ η ΑΕΠ Ελαιώνα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι συμβάσεις αποτελούν τα τελικά κείμενα που θα υπογραφούν από τους εκάστοτε επιμέρους συμβαλλομένους. Έχει οριστικοποιηθεί το περιεχόμενο τους και έχει ελεγχθεί και εγκριθεί από τη Νομική Διεύθυνση του Δήμου.

Οι συμβάσεις θα αποτελέσουν τα συνημμένα της σχετικής εισήγησης που θα ενταχθεί στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της Τετάρτης 2/3/2022, προκειμένου να εγκριθούν από το σώμα προς υπογραφή και να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος προς αυτό.

Κατόπιν της έγκρισης του Δημοτικού Συμβουλίου και των εγκρίσεων των Διοικητικών Συμβουλίων των λοιπών συμβαλλομένων στην κάθε σύμβαση, θα μπορούν να υπογραφούν τα εν λόγω κείμενα και να περιβληθούν επίσημα πλέον της ισχύος τους.

To Panathinaikos24.gr είναι δίπλα σε κάθε άθλημα και κάθε στιγμή του Παναθηναϊκού. Είτε πρόκειται για μπάλα ποδοσφαίρου είτε για μπάλα μπάσκετ, είτε για το παρκέ του βόλεϊ, αλλά και για κάθε άθλημα και κάθε είδηση του ερασιτέχνη.

Με καθημερινά blogs που καλύπτουν όλο το φάσμα του πράσινου οργανισμού, με ζωντανές εκπομπές που τις έχετε αγκαλιάσει από την πρώτη στιγμή και φυσικά με όλη την επικαιρότητα από τον αθλητισμό και όχι μόνο. Panathinaikos24.gr, το πρώτο «πράσινο» σάιτ που αγκαλιάσατε από την πρώτη στιγμή είναι εδώ, έτοιμο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της εποχής και όπου χτυπάει η καρδιά του Παναθηναϊκού.